Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 juli 2019

Debat Kadernota: inzet op radicale kansengelijkheid

Bij het debat over de Kadernota, afgelopen donderdagavond, heeft onze fractie ingezet op een radicale kansengelijkheid voor Harderwijkers en Hierdenaren. Onder meer op de woningmarkt en in het sociaal domein. Fractievoorzitter Martijn ging het debat aan en kwam met een aantal concrete voorstellen, die we over twee weken bij de besluitvorming willen inbrengen. Dit zijn:

– Een zelfde vrijstelling van gemeentelijke belastingen voor zelfstandig ondernemers met een laag inkomen, als voor mensen in loondienst
– Een investering in de MESS, de culturele broedplaats, die hiermee de buitenruimte kan klaarmaken voor de toekomst
– Het podium-vlot, dat bij het Strandeiland zal komen, ook gaan gebruiken als aanlegsteiger voor bezoekers van de haven
– Nieuwe beweegbare piramides en palen in de binnenstad, omdat de oude niet meer goed werken
– Onderzoek naar een duurzame gemeentewerf
Onze debetbijdrage lees je hier verder.

Eerste termijn

Voorzitter,

In de Kadernota kiest het college voor een financieel verantwoord beleid, waarbij we uit blijven gaan van ons ideaal: Harderwijk en Hierden nog mooier en levendiger maken. We zijn al behoorlijk op de goede weg en de lijn die de afgelopen jaren door college en raad is ingezet wordt met deze Kadernota verder vormgegeven. Meest in het oog springt wel de vraag om extra formatie op cruciale gebieden: het domein Ruimte en het Sociaal domein. Voorzitter, het is een oproep die wij als D66 meerdere malen hebben gedaan, en waar nu gehoor aan wordt gegeven: vraag ons om meer geld en formatie als taken onder druk komen te staan. Laten we het nu maar gaan regelen!

Kansengelijkheid

Maar belangrijker: met die extra formatie verwachten wij heel wat van uw college. Radicale kansengelijkheid. Ook hierin zijn we gestart, maar is er nog veel werk te doen. Hoe? Door bouwprojecten die doorgang blijven vinden en een stabielere woningmarkt creëren, waarin kansen voor iedereen liggen, ongeacht inkomen of eigen vermogen. Invulling geven aan de Omgevingswet, waarin maatwerk mogelijk wordt. Voor nu lopen we achter op schema. Voorzitter, de grootste wetswijziging sinds 1848, en we lopen achter op planning! Een zorgelijke ontwikkeling. D66 verwacht door de extra inzet op het domein Ruimte ook eindelijk een oplossing voor de bedrijventerreinen Overveld en de Zandlaan. Is het college voornemens om de beide bedrijventerreinen te heroverwegen, nu de oudere gedeeltes van industrieterrein Lorentz nieuw leven wordt ingeblazen? En wat vinden anderen?

Duurzaamheid

Wat betreft duurzaamheid willen we onze toekomstige generaties een eerlijke kans geven op een goed en gezond leven in onze stad. Wij verwachten dat uw college vaart zet achter een integrale duurzaamheidsvisie, waarin wij als raad duidelijke beleidskeuzes kunnen maken en onze klimaatdoelen gaan halen. Een ambitieus beleid, waarin wij samen zorgen voor het vergroten van de biodiversiteit in Harderwijk en Hierden, waarin we optrekken naar een circulaire gemeente. Maak met de extra formatie, waarvoor geld wordt vrijgemaakt, werk van deze grote opgaven, die zo belangrijk zijn voor de toekomst van ons Harderwijk.

Sociaal domein

Maar ook in het Sociaal domein wil D66 verder werken aan kansengelijkheid. Wij verwachten dat de uitwerking van Een gezin, Een plan, Een regisseur nu echt voor inwoners merkbaar wordt. In het stoplichtmodel staan het integraal afwegingskader en plan van aanpak ‘op groen’. Voorzitter, klopt onze veronderstelling dat dit betekent dat voor alleHarderwijkers in het sociaal domein nu geldt dat zij per gezin één plan en één aanspreekpunt bij de gemeente hebben?

Zelfstandig ondernemers

Die radicale kansengelijkheid willen wij nu concreet handen en voeten geven voor onze zelfstandig ondernemers. Bij de besluitvorming zullen we komen met een voorstel om de vrijstelling van gemeentelijke belastingen, die op dit moment alleen geldt voor mensen in loondienst, gelijk te trekken naar zelfstandig ondernemers met een lager inkomen. Wel zo eerlijk dat ook zij hiervan gebruik kunnen maken. Een besluit dat klein lijkt voor deze gemeente, maar grote gevolgen kan hebben voor het welzijn van een behoorlijke groep Harderwijkers.

In de tweede termijn kom ik nog op cultuur, in het bijzonder op de MESS, en zal mijn fractie met nog een aantal concrete voorstellen komen die we bij de besluitvorming willen indienen, waarmee de Kadernota nóg beter aansluit bij onze idealen voor Harderwijk.

Tweede termijn

Voorzitter,

Om even terug te komen op de debatbijdragen in de eerste termijn. Wat ons opvalt is dat we hier gezamenlijk kiezen voor een financieel duurzaam beleid, eigenlijk over de hele linie. Alle partijen zijn het ermee eens: geen geld uitgeven dat je niet hebt. Dat past bij het beleid van dit college en deze raad, en wethouder De Jong en zijn mensen in het bijzonder, verdienen daarvoor alle lof.

Andere plannen

Wat betreft het voorstel van de VVD om het fietspad op de Melis Stokelaan aan te pakken, doen! We zijn benieuwd naar de plannen voor evenementen van HA, en ook het idee van de SGP over het strandje in Hierden vinden we een goed idee. GroenLinks wil minder verharden en meer vergoenen, volgens mij staat dat ook in ons verkiezingsprogramma, dus top! We zien de voorstellen graag tegemoet en denken graag mee.

Cultuur

Nog een punt dat is blijven liggen in mijn vorige termijn, is het cultuurbeleid in Harderwijk. Voorzitter, met een theater dat nog steeds geen structurele begroting kan opstellen en een cultuurbeleid dat vertraging oploopt, willen wij het college oproepen snel meters te maken op dit beleidsonderwerp. We hebben hierin onze verantwoordelijkheid als gemeente te nemen voor al die cultuurmakers, veelal vrijwilligers, die staan te springen om vernieuwing.

MESS

Waar cultuur bloeit, is op Kranenburg. In 2015 stond ik hier, op deze plek, om een oproep te doen de oude officiersmess te redden en op de monumentenlijst te plaatsen. De raad steunde dit voorstel in meerderheid. Inmiddels heeft de MESS een heel eigen plek verworven in cultureel Harderwijk. Vanuit de MESS en de Rotary, die dit initiatief met raad, daad en middelen ondersteunt, is het verzoek gekomen om €70.000 te investeren in de buitenruimte. Wij willen als D66 deze €70.000 graag beschikbaar stellen, zodat de MESS verder kan bouwen aan haar ideaal: een culturele broedplaats waar echt nieuwe dingen gebeuren. Vorig jaar nog het eerste homofeest van Harderwijk, een mooi podium voor de Popronde, en wat zou er allemaal nog meer kunnen? Hiervoor nemen wij graag het initiatief.

Vlot

Graag zouden we zien dat het vlot bij het Strandeiland niet alleen als vlot en podium gebruikt wordt, maar ook kan worden ingezet als aanlegsteiger voor de haven. Efficiënt gebruik van een nieuwe voorziening in onze haven, die meer dan voorheen gebruikt gaat worden.

Piramides

En dan, voorzitter, het CDA sprak er ook al over in de eerste termijn, zouden wij graag zien dat het besturingssysteem voor toegang in de binnenstad – de pollers en piramides die her en der staan – wel worden vervangen. Er komen klachten over het oude besturingssysteem, dat te pas en te onpas ontregeld is. Willen we verkeersbewegingen in de binnenstad beter reguleren, dan hebben we daar een betrouwbaar systeem voor nodig.

Gemeentewerf

Laatste voorstel, voorzitter, dat niet is meegenomen in deze Kadernota, is de verduurzaming van de gemeentewerf. Wanneer de coalitie waarde hecht aan het eigen coalitieakkoord, dan wordt ingezet op duurzaam gemeentelijk vastgoed. Laten we samen de schouders zetten onder het verduurzamen van de gemeentewerf en het college hier over twee weken budget voor beschikbaar stellen!