Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 juni 2019

Vragen over bestrijding processierups

De fractie van D66 heeft bij monde van raadslid Thijs Melkert schriftelijke vragen gesteld over de eikenprocessierups door de gemeente Harderwijk. In Nederland groeit de overlast van deze rups, en ook in Harderwijk wordt deze overlast ondervonden. Hoewel D66 blij is met de manier waarop in Harderwijk voortvarend wordt gestreden tegen deze overlast en de communicatie richting de inwoners, wordt in diverse media geroepen om een andere manier van bestrijding te hanteren.

Melkert: ‘Er wordt nu vooral ingezet op symptoombestrijding, in plaats van preventief op te treden. Er is in veel gemeenten sprake van een te eenzijdig groenbeleid, waardoor er weinig biodiversiteit is. Er zijn daardoor hele gebieden waar veel eiken dicht bij elkaar geplaatst staan, met als gevolg dat de eikenprocessierups zich makkelijk kan verspreiden.’ Ook ziet Melkert dat door de grote vraag naar bestrijding door wegzuigen van de rupsen er steeds meer moeite ontstaat om alles aan te pakken. ‘We horen daarbij geluiden dat activiteiten in de stad moeten worden geannuleerd of verplaatst vanwege de overlast van de processierups’.

Namens onze fractie heeft Melkert de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

 • Heeft de gemeente inzicht waar de overlast van de eikenprocessierups zich bevindt? Zo ja,
  waar? Zo nee, wat gaat de gemeente doen om het inzicht te verkrijgen?
 • In hoeverre bestaat er in Harderwijk het risico dat de bestrijding komt te lijden onder de
  intensieve vraag? Moeten er al keuzes gemaakt worden in het weghalen van de rupsen? Zo
  ja, welke keuzes zijn dit?
 • Is het college het net als de fractie van D66 eens met de experts dat er veelal sprake is van
  symptoombestrijding en onvoldoende aan preventie?
  Zo nee, hoe ziet het college dit dan?

Naaldbomen zijn buitengewoon geschikt om bij te dragen aan een verhoogde biodiversiteit. Daarnaast dragen zij ook nog eens bij aan het afvangen van fijnstof. Een gevarieerd aanbod kandus zowel bijdragen aan een langetermijnoplossing voor de aanpak van de eikenprocessierups, alsmede onderdeel zijn in de aanpak van fijnstof.

 • In het collegeprogramma wordt gesproken over een pilot voor (natuurlijke) fijnstofafvangers.
  In hoeverre worden naaldbomen hiervoor ingezet als doel? Hoe gaat het college dit integraal
  meenemen in bestrijding van fijnstof alsook de eikenprocessierups?
  Harderwijk heeft een groenstructuurplan. In die visie staat het volgende vermeld: “Dit
  betekent ook dat daar waar oude structuren langzaam uiteenvallen men moet durven kiezen
  om nieuwe vervangende elementen te ontwikkelen. Niet pappen en nathouden maar durven
  kiezen voor een nieuwe structuur.”
 • Zijn deze naaldbomen en andere aanplant ook ingepland in een bredere visie op het
  verhogen van de biodiversiteit en het doorbreken van een eventuele monocultuur? Zo ja,
  hoe ziet die visie eruit? Zo nee, is het college bereid dit op te gaan pakken?
 • Welk tijdspad heeft de gemeente om ook op de lange termijn de eikenprocessierups in
  Harderwijk het hoofd te bieden?