Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 december 2018

Parkeren in de binnenstad: D66 zet in op gezond en duurzaam

Afgelopen donderdag ging de gemeenteraad in debat over een voorstel van het college, om het 2 uur gratis parkeren in de Houtwalgarage en op het Westeinde uit te breiden naar de andere parkeerplaatsen in en om de binnenstad. D66 had eerder gevraagd om de plannen, waarover in de coalitiebesprekingen achter de schermen uitgebreid is onderhandeld, nu ook met alle partijen in de raad en in volledige openbaarheid te bespreken.

Voorstellen

Namens D66 voerde fractievoorzitter Martijn Pijnenburg het woord. Hij heeft in zijn bijdrage ingezet op meer aandacht voor de gezondheid van inwoners en duurzaamheid, en heeft het college gevraagd om zo snel mogelijk het fietsgebruik te stimuleren. Met de VVD kwam onze fractie met twee voorstellen, voor het plaatsen van meer laadpalen voor elektrische auto’s op de parkeerplaatsen in en om de binnenstad (momenteel zijn er 12 plekken op 2.200 parkeerplaatsen) en voor meer aandacht voor verkeersveiligheid rondom parkeerhavens op plekken als de Luttekepoortstraat, de Vitringasingel en de Stationslaan. Net als ons voorstel om het vergunningengebied in de binnenstad op te knippen haalden deze twee voorstellen een ruime meerderheid in de raad.

De debatbijdrage van Martijn lees je hier.

Voorzitter,

Theo Maassen zei het al eens heel mooi. Ook hij zag mensen om zich heen die zeiden: “als ik boodschappen doe, dan ga ik niet met de fiets maar met de auto, omdat ik geen zin heb om al die vieze uitlaatgassen in te ademen.” Kort en bondig legt hij een probleem bloot dat zoveel groter is dan deze parkeernota.

Mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijk thema, op lokaal én landelijk niveau. De afgelopen weken kreeg het een belangrijke plek in het historische Klimaatakkoord en het Preventieakkoord. En in Harderwijk kregen we de notitie Parkeerscenario’s. Drie heel verschillende documenten, die zeker verband hebben met elkaar. En dat zal ik kort toelichten.

Preventieakkoord

“Een gezonder Nederland, dát is wat we willen bereiken.” Het is de allereerste zin uit het Preventieakkoord, waarmee onder meer overgewicht moet worden teruggedrongen. In het akkoord lezen we: “Meer dan de helft van de autoritten is korter dan 7,5 kilometer en kan dus prima met de fiets worden afgelegd. Hier liggen kansen om fietsgebruik en laagdrempelig bewegen verder te laten groeien.” D66 deelt deze mening. Korte ritten met de auto moeten tot het verleden gaan behoren, laten we vooral de fiets pakken, het meest Nederlandse vervoermiddel dat bestaat.

Klimaatakkoord

Ook in het Klimaatakkoord zien we een aantal voorstellen op gebied van mobiliteit. Een overgang van fossiel naar elektrisch vervoer, het optimaliseren van verkeersstromen en het stimuleren om menselijk gedrag aan te passen; en ja, daar is ie weer, meer gebruik van de fiets en het OV in plaats van de auto. Wederom een beweging die wij als D66 toejuichen.

Parkeerscenario’s

Voorzitter, deze twee landelijke bewegingen zou het college van Harderwijk volledig moeten onderschrijven. Maar de voorliggende parkeerscenario’s houden hier in onze optiek maar weinig rekening mee. We stimuleren mensen juist om meer de auto te pakken en de fiets te laten staan. Meer uit te stoten en een ongezondere vorm van vervoer te kiezen. College, hoe is dat te rijmen met de zin “Vanaf nu staat duurzaamheid centraal in ons handelen”, dat zowel in het coalitieakkoord als het collegeprogramma staat? En Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA, wat vindt u van dit plan in het licht van de hele klimaatdiscussie?

Constructief

Als D66 hebben we toegezegd een constructieve oppositiepartij te zijn. En dat zijn we ook. We zijn ook realistisch: een onderwerp dat tot in den treure achter de schermen is uitonderhandeld in de coalitievorming, dat kunnen we hier voor de schermen niet 180 graden draaien. Maar aanpassingen die wel rekening houden met de gezondheid van onze inwoners, met de duurzaamheidsambities van onze mooie stad, met de verkeersveiligheid en de belangen van onze inwoners en ondernemers, die kunnen we er zeker nog in kwijt. In de tweede termijn komt D66 met een aantal concrete voorstellen om de plannen te verbeteren.

Naar gezonde en duurzame mobiliteit

Voorzitter, voor ons is gezonde en duurzame mobiliteit een belangrijk thema om onze ambities te laten slagen. En gezonder en schoner dan de fiets is er niet. Van het college zouden we daarom graag voor de zomer concrete plannen zien om het gebruik van de fiets binnen de stad en de regio verder te stimuleren. College, welke acties kunnen we hierop van u verwachten in 2019?

2etermijn

Voorzitter, zoals aangekondigd in de eerste termijn zullen wij bij de besluitvorming met een aantal voorstellen komen om tot een gezondere en duurzamere oplossing te komen, dan in de notitie is geschetst. Daarnaast is een aantal onderwerpen nog onvoldoende uitgewerkt, en in samenwerking met andere partijen willen wij die agenderen.

  1. D66 en VVD zullen bij de besluitvorming oproepen meer laadpalen bij betreffende parkeerplaatsen te plaatsen, zodat meer wordt ingezet op elektrisch en dus schoner vervoer. Inmiddels heeft de hele gemeenteraad zich achter dit plan geschaard;
  2. Eveneens met de VVD roepen wij op tot het transformeren of opheffen van verkeersgevaarlijke parkeerplaatsen, zoals bij de Luttekepoortstraat, Vitringasingel of Stationslaan; (CDA, HA, SGP, GB)
  3. Wij willen het college bij de besluitvorming oproepen de parkeervergunningen voor binnenstadbewoners te clusteren, zodat het parkeren voor hen niet alleen goedkoper wordt, maar parkeerplaatsen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn; (GB)
  4. Met de PvdA roepen we het college op om te komen tot een oplossing voor het parkeren op de Boulevard. De huidige situatie, waarbij wordt geparkeerd op onze mooie nieuwe boulevard, is voor ons geen ideale situatie. Wel willen we in een nieuwe situatie aandacht vragen voor mindervalide gasten van de horeca op de boulevard;

Voorzitter, we zien de veranderingen van het parkeerbeleid niet als een triomf. Het geldende systeem van 2 uur gratis parkeren in de Houtwalgarage en op het Westeinde voldeed prima aan de wensen van de ondernemers in onze binnenstad. Gratis parkeren uitbreiden is voor ons bespreekbaar, maar wel met bovenstaande aanvullingen in het voorgenomen beleid.