Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Succesvolle begroting voor D66!

Afgelopen donderdagavond werd de begroting voor 2019 met een doorkijk naar de komende jaren door de gemeenteraad vastgesteld. Verschillende partijen kwamen met voorstellen om de begroting naar eigen inzicht aan te passen. Ook D66 heeft meerdere voorstellen ingediend, mee opgesteld of ondersteund. Voor ons is de eerste begroting van deze nieuwe raadsperiode een groot succes! Naast de al door het college opgenomen voorstellen als een integraal fietsplan en het bouwen van een energieneutraal zwembad heeft onze fractie zich met extra aandacht ingezet voor de volgende voorstellen:

Groene schoolpleinen

Thijs Melkert is de afgelopen tijd druk bezig geweest om brede steun te krijgen voor zijn voorstel om ook in Harderwijk meer werk te maken van groene schoolpleinen, nadat de provincie deze al deels subsidieert. “Met een groen schoolplein creëer je een prettige leer- en speelomgeving voor kinderen. Ze komen op deze manier al op jonge leeftijd in contact met natuur en het biedt de mogelijkheid aan scholen om op eigen terrein natuurlessen te geven,” aldus Thijs. Zijn begrotingswijziging werd door de raad unaniem aangenomen.

Thijs zie je hier bij Harderwijkse Zaken zijn plannen toelichten.

Sociaal domein

Sinds Anke Buurman-Kuiper in de raad kwam, is het haar opgevallen hoe weinig concreet inzicht de raad heeft op de financiën en het zorggebruik binnen het sociaal domein. Met zo’n 40 procent van de totale begroting is dit op financieel vlak het zwaarste dossier van de gemeente. Anke heeft het college opgeroepen om halverwege 2019 met een instrument te komen, waarmee de raad een beter overzicht krijgt, beter kan controleren en waar nodig kan bijsturen. Haar motie werd unaniem aangenomen.

Uitgaansgebied

Al eerder deed Martijn Pijnenburg de oproep om het uitgaansgebied in de Bruggestraat-Vijhestraat aan te pakken. De bestrating is verouderd en het totale aangezicht is treurig. Ook de ondernemers is het al jaren een doorn in het oog. Waar ons vorige voorstel nipt sneuvelde, is bij de begroting samen met de VVD een voorstel gemaakt waarin zowel de Brugge- en Vijhestraat als het Kerkplein worden opgeknapt, de verkeersveiligheid wordt verbeterd en een oplossing wordt gezocht voor het fietsparkeren. Net als de vorige keer steunde Harderwijk Anders ons hierin direct. Ook deze beide voorstellen (uitgaansgebied + fietsparkeren) werden unaniem aangenomen.

Grote Kerk

Met het CDA hebben we een voorstel gedaan voor meer geld voor de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk. Deze staat nu in de steigers voor een kostbare renovatie, die mede door de provincie wordt gesubsidieerd. Door ons voorstel, dat door de gehele raad werd gesteund, wordt €800.000 geïnvesteerd in het behoud van de schilderingen van de Grote Kerk, die uniek zijn in Nederland.

Endura

Energiecoöperatie Endura kan al lange tijd op onze steun rekenen. Ook zijn we samen met het CDA opgetrokken om voor 2019 een extra jaar subsidie te geven aan Endura, zodat zij hun grootschalige projecten van de grond kunnen krijgen. Door te focussen op deze projecten – zoals zonnedaken bij manage Rantrime en bij het Bouw- en Infrapark – kan Endura binnen aanzienlijke tijd zelfstandig opereren. Endura kon op de steun van de gehele raad rekenen.

Archeologiefonds

In het archeologiefonds wordt geld gereserveerd, waarmee min of meer toevallige archeologische vondsten bij bouwprojecten toch de aandacht kunnen krijgen die zij verdienen. Archeologisch onderzoek is kostbaar en wordt door ontwikkelaars vaak als last gezien. Wij willen dat de archeoloog de vrije ruimte krijgt om goed onderzoek te doen. Steunfractielid Henk heeft jarenlang met het idee gespeeld en droeg het idee voor het fonds twee jaar geleden bij ons aan. Ook dit voorstel werd gesteund.

Meer geld voor laaggeletterdheid

Om laaggeletterdheid tegen te gaan, hebben we samen met de ChristenUnie een voorstel gedaan om meer projectsubsidie beschikbaar te stellen aan de bibliotheek, juist voor dit onderwerp. Ook dit voorstel werd door de raad gesteund.

Bestaanszekerheid

Samen met de PvdA kwamen we met een voorstel om het gebruik van de verschillende minimaregelingen in Harderwijk beter in kaart te brengen en meer werk te maken van schuldenproblematiek en inwoners in armoede. De afgelopen jaren heeft de PvdA veelvuldig aandacht gevraagd voor het thema, maar er is nog onvoldoende inzicht om nu extra geld te investeren. Daarom de oproep aan het college om meer inzicht te verschaffen in de regelingen rondom bestaanszekerheid in de stad. Ook hiervoor was er brede steun.