Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 november 2018

Begroting 2019: veel van onze eigen voorstellen komen terug!

Donderdagavond debatteerde de gemeenteraad over de eerste begroting van het nieuwe college. In de algemene beschouwingen heeft D66 laten weten positief te staan tegenover veel van de plannen van het vernieuwde college, dat het wederzijds vertrouwen zich steeds meer lijkt te ontwikkelen, maar dat ‘het college gelukkig voldoende ruimte open houdt om aan te scherpen, zelf initiatief te nemen en bij de les te houden’.

Fractievoorzitter Martijn voerde namens D66 het debat. Hij haalde met trots de plannen aan om het nieuwe zwembad energieneutraal te maken – een voorstel waar wij ons al een aantal jaren sterk voor hebben gemaakt – en complimenteerde het college met de inzet op toerisme. ‘We zijn als Harderwijkers trots op onze stad, en iedereen mag dat zien!’

Wel sprak hij zijn zorgen uit over de toekomst van het sociaal domein in Harderwijk. Niet zozeer om de kwaliteit van geleverde zorg, maar om het huishoudboekje. Alles moet in de toekomst betaalbaar blijven en de raad heeft er nu onvoldoende zicht op. Bij de besluitvorming komt D66 met een voorstel om de raad meer inzicht te geven.

De debatbijdrage bij de begroting lees je hier verder.

Debatbijdrage

Voorzitter,

Het is al gezegd, en het mag ook gezegd worden: de eerste begroting van dit vernieuwde college toont veel goede plannen, die wij vanuit de oppositie alleen maar kunnen toejuichen. Maar gelukkig laat het college voldoende ruimte om aan te scherpen, zelf initiatief te nemen en bij de les te houden. Het wederzijds vertrouwen lijkt steeds meer te ontwikkelen.

Eigen initiatief

Dat zelf initiatief nemen, dat zit wel snor denken wij. Zo zien we als D66 veel van onze eigen voorstellen terugkomen in deze begroting. Trots zijn we op de ontwikkeling van een energieneutraal zwembad, iets waarvoor we ons afgelopen jaren sterk hebben gemaakt. Het fonds voor verduurzaming van sportverenigingen hebben we zojuist goedgekeurd, nog zo’n stap vooruit. Eindelijk heeft duurzaamheid de aandacht van de gehele raad, hopelijk zijn we nog op tijd.

Cultuur

Ook in de cultuur zien we een beweging ontstaan, die ons goed in de oren klinkt. Veel meer budget voor het Stadsmuseum, de Popschool en Cultuurkust. Het is een goed begin naar structureel meer aandacht voor cultuur, ook in financiële zin. De tropenjaren liggen achter ons, nu is het tijd om te bouwen. Maar helaas heeft het college de theaterdiscussie nog niet kunnen beslechten en blijven we hierover bezig.

Sociaal domein

Zorgen maken wij ons om het sociaal domein in Harderwijk. Niet zo zeer vanwege de kwaliteit van geleverde zorg, want daar gaat het over het algemeen goed, maar wel over de stabiliteit en duurzame financiën. Met een geschat tekort van 7 tot 9 ton in 2018 komt Harderwijk ten opzichte van andere gemeenten goed weg, maar het inzicht in de financiële situatie en de geleverde zorg in de stad is er voor de raad niet. En we bouwen ook nog eens onze reserve flink af! Wij willen het college daarom oproepen om frequenter en actueler cijfers aan te leveren over de stand van zaken in het sociaal domein, zodat de raad beter wordt gepositioneerd. Graag horen we van de andere fracties of zij onze zorgen delen.

Toerisme

Een positieve beweging is het sterker inzetten op toerisme in de stad. We zijn als Harderwijkers trots op onze stad, en dat mag breed uitgedragen worden. We zijn als D66 blij dat het college zo actief reageert op onze vragen over verblijfsrecreatie in de stad, en de ambitie van wethouder Van der Wal om onze Hanzehistorie als vliegwiel te gebruiken. We zien en horen meer Duitsers in de stad, de eerste busladingen Chinezen en Brazilianen zijn gesignaleerd. Top, ga zo door! Kanttekening is dat het college de keuze niet maakt om een budget te reserveren voor de Internationale Hanzedagen van 2031, waartoe de raad eerder heeft opgeroepen. Graag horen we van het college waarom deze keuze is gemaakt, terwijl de Hanze juist afgelopen week nog als vliegwiel is gepromoot.

Binnenstad

Ook toont het college ambitie in de binnenstad. In 2019 moet het gehele actieplan voor de binnenstad uit 2016, waar inmiddels een flinke achterstand is ontstaan, zijn afgerond. Er zijn in de begroting geen extra middelen voor opgenomen, dus we vragen ons af of deze ambitie wel haalbaar is. Wat gaat het college daarvoor doen, en wat verwachten de partijen in de raad van het college? Moet er een been worden bijgetrokken in de binnenstad?

Tweede termijn

Voorzitter, bij deze onze voorstellen voor verdeling van het overschot op de begroting.

Herinrichting van de Binnenstad

Eerder vroeg D66 al aandacht voor het uitgaansgebied in de binnenstad. Het komt er in het actieplan voor de binnenstad uit 2016 karig af. Ons voorstel sneuvelde nipt. Het is erg mooi dat de VVD nu aan boord is en dat we voor een totaaloplossing kunnen gaan om zowel de Vijhe- en Bruggestraat als de Kerkstraat aan te pakken, inclusief parkeren en fietsparkeren, en hopelijk haalt het voorstel het nu wel.

Meer geld voor Endura

Als eerder kan ook Endura op onze steun rekenen. Met de energiecoöperatie kan de stad de energietransitie aan. Daarvoor is wel extra geld nodig, want de projecten zijn vertraagd. Hoewel deze nog niet zijn opgeleverd, zijn ze onderweg: Rantrime is onlangs gepresenteerd en de andere plannen krijgen binnenkort vorm. Wij steunen dit van harte!

Restauratie van de Grote Kerk

De steigers staan, en de restauratie van de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk van Harderwijk kan beginnen. Voorzitter, ik kan als historicus uren uitweiden over het belang van deze schilderingen voor de Grote Kerk, voor Harderwijk en voor Nederland, maar ik houd het kort. Die restauratie is noodzakelijk, en als gemeente moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om dit unieke monument voor de toekomstige generaties te behouden.

Groene schoolpleinen

Als D66 willen we dat het college aan de slag gaat met groene schoolpleinen in Harderwijk. De provincie heeft al subsidie beschikbaar gesteld, waarmee zo’n 75 procent van de kosten kunnen worden gedekt. Voor de overige 25 procent is de school zelf verantwoordelijk. Als stimulans willen we €25.000 reserveren voor het vergroenen van schoolpleinen in onze gemeente. Geld dat overigens kan worden betrokken uit de post ‘Verduurzaming algemeen’.

Meer geld voor de bibliotheek

Net als het Stadsmuseum, de Popschool en Cultuurkust heeft ook de Bibliotheek bredere taken in de preventieve sfeer gekregen, enkel wordt van de bieb het budget niet vergroot. Als D66 willen we dit budget graag ophogen, en dienen hiertoe samen met de ChristenUnie een amendement in.

Hanzedagen

Dat we de Hanzedagen in 2031 organiseren staat vast, dus willen we als D66 in deze goede tijden vast geld reserveren voor het evenement, dat valt in het jaar dat Harderwijk 800 jaar stadsrechten heeft. Net zoals onze breed gedragen motie eerder beoogde.

Dorps en landelijk bouwen

Wederom gaan we graag mee met de SGP in het Dorps- en Landelijk bouwen.

Oprichten van een archeologiefonds

Ons eerdere voorstel voor een archeologiefonds staat op de groslijst, en daar zijn we blij mee. Onvoorziene plankosten door archeologische vondsten verhelpen, zodat de bodemschatten voor de toekomst worden behouden.

Naar aanleiding van

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze debatbijdrage, dan kun je als altijd contact met ons opnemen!